Пример тек

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

 ք. ____________________                                          «____»___________ 20___թ.  (կնքման վայրը) 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Իդեմս ________________________________________________________________________-ի (անուն, ազգանունը հայրանուն), մի կողմից (այսուհետ` «Պատվիրատու»), և

 ԿԱՏԱՐՈՂ՝ անձի անուն, ազգանունը ի դեմս _______________________________________________________________________-ի մյուս կողմից (այսուհետ` «Կատարող»), կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։ 


  •                                                     1   ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն պայմանագրով` Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի հանձնարարությամբ վերջինիս մատուցել սույն պայմանագրի 2.1 կետում նշված ծառայություններ (այսուհետ` «Ծառայություններ»), համաձայն նախագծի իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է պատշաճ կատարված լինելու դեպքում ընդունել ծառայությունների արդյունքը և վճարել այդ Ծառայությունների համար: 

 2.1 Սույն պայմանագրով Պատվիրատուին մատուցվելիք ծառայությունները ներառում են`

 1) Նախապատրաստական աշխատանքներ դիզայն պրոեկտի ստեղծում, պրոյեկտավորում, շինթույտվության վկայական,/հողային աշխատանքներ և այլն/ 

2) Բետոնե հիմնախարիսխի լիցքը 

3) Սյուների տեղադրումը 

4) Հեծանների տեղադրումը 

5) Կոպիտ հատակի շերտի կոնստրուկցիա և լիցքը 

6) Պատերի տեղադրումը/տուֆ երկու շարք/ 

7) Տանիքի տեղադրումը ջրահեռացման համակարգով /ըստ նախագծի/ 8) Միջնապատերի տեղադրումը ըստ նախագծի 

9) Հիմնական կոյուղագծի և ջրամատակարարման մոնտաժ 

10) Միջնահարկը և հարկի ծածկը՝ մոնոլիտ

 Բոլոր տիպի աշխատանքները և դրանց քանակը հիմնված են սույն Պայմանագրին կցված նախագծի վրա, բոլոր տիպի աշխատանքները կատարվում են կատարողի նյութերով, որը ներառված է պայմանագրի գնի մեջ։ 

Պատվիրատուն կարող է տրամադրել որոշ նյութեր, որոնց գինը նվազեցվում է պայմանագրի ընդհանուր գնից՝ դրանց արժեքներին համապատասխան։ Պատվիրատուն ապահովում է էլեկտրկանությամբ և ջրով 

Հողակտորի /հասցեն/ —————————————————————————————— —————————————————————————————————կառուցել բնակելի տուն համաձայն նախագծի------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2Սույն Պայմանագրին կցված նախագծին համապատասխան մատուցված Ծառայության ավարտը (օրենսդրությամբ նախատեսված թույլատրելի շեղումների հաշվառմամբ) հաստատվում է Կողմերի միջև ստորագրվող հանձնման-ընդունման ակտով: 

                  

                                3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 


3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի` 

3.2. Կատարողից պահանջել Ծառայությունները մատուցել Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում: 

3.3. Կատարողից պահանջել կատարելու Պայմանագրի 

2.1 կետով նախատեսված պարտականությունները: 

3.4. Պատվիրատուն պարտավոր է` 

3.5. Կատարողին տրամադրել /հատկացնել/ Ծառայությունների կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, փաստաթղթերը, օբյեկտները: 

3.6. Վճարել մատուցված Ծառայությունների գինը՝Պայմանագրի 6-րդ կետին համապատասխան:                                     4    Կատարողն իրավունք ունի`

 4.1. Պատվիրատուից պահանջել ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, տեղեկատվությունը և օբյեկտները: 

4.2. Իր կողմից մատուցած ծառայությունների համար ստանալ Պայմանագրին համապատասխան վարձատրություն՝ Պայմանագրի 6-րդ կետին համապատասխան: 


                                                                5. Կատարողը պարտավոր է`


 5.1. Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով, պայմանագրով որոշված ամբողջ ծավալով և ժամկետներում:      

5.2. Ծառայություններն ամբողջ ծավալով մատուցել Պայմանագրի ստորագրման օրվանից եռամսյա ժամկետում:      

5.3. Կատարած փաստացի ծախսերի վերաբերյալ Պատվիրատուին ըստ պահանջի ներկայացնել հավաստի տվյալներ (գնումների անդորրագրեր, Կատարողի կողմից Պատվիրատուին մատուցվող ծառայության շրջանակներում կատարված գնումները և դրանց չափը հավաստող այլ ապացույցներ և այլն): 

5.4. Ապահովել Պատվիրատուի կողմից տրամադրված և ծառայության կատարման ընթացքում ձեռք բերված փաստաթղթերի ու այլ նյութերի, ինչպես նաև իր օգտագործմանը հանձնված առարկաների պահպանվածությունը:                          

                               6.  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6.1. Ծառայությունների ընդհանուր գինը կազմում է ———————հազար ՀՀ դրամ/-—— ————————————————————————————————————————————— կամ համարժեք ամերիկյան դոլլար (ներառյալ` հարկերը և այլ պարտադիր վճարները), որը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և չափերով ենթակա է հարկման, ինչպես նաև այլ պարտադիր վճարների գծով նվազեցման, որոնք հաշվարկվում, պահվում և պետական բյուջե են փոխանցվում Կատարողի կողմից:    

6.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 2.1 կետում նշված ծառայության գինը վճարվում է պայմանագրի ստորագրման պահից կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով՝ Կատարողի նշած բանկային քարտի հաշվին փոխանցելու միջոցով՝ ներքոշարադրյալ հաջորդականությամբ՝ 

Փուլ առ փուլ 

Կախավճար30% ————————————————————————————————————պայմանագրի ստորագրման պահից 

Երկրորդ փուլ 30% ——————————————————————————————————— Շինարարական աշխատանքներ սկզբրց երկու շաբաթ հետո 

Երրորդ փուլ 30% ———————————————————————————————————

 Վերջնական վճարը10% ————————————————————————————————

 աշխատանքների կատարումը Պատվիրատուի կողմից ընդունելուց հետո 

                                   

                               7.  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 

  

 7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրելու պահիցև գործում է մինչև ____.____20___թ.: 

7.2 Պայմանագիրը կարող է ժամկետից շուտ լուծվել Պայմանագրով և օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով: Կատարված աշխատանքների վճարի ուշացման դեպքում պատվիրատուն վճարում է կատարողին տուգանք չվճարված գումարի 0,3 տոկոսի չափով` ուշացած յուրաքանչյուր օրվա համար: 

7.3 Կտարողի կողմից օբյեկտի շահագործման հանձնման պայմանագրով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում (հաշվի առնելով լրացուցիչ համաձայնագրով սահմանված ժամկետը) կատարողը վճարում է պատվիրատուին տուգանք պայմանագրային գնի 3 տոկոսի չափով` ուշացված յուրաքանչյուր ամսվա համար, սակայն պայմանագրային գնի 10 տոկոսից ոչ ավելի, Օբյեկտի շահագործման հանձնման ժամկետն երկու ամսից ավելի խախտելու դեպքում պատվիրատուն իրավասու է սահմանված կարգով որոշելու պայմանագրի լուծման հարցը: Կատարողի կողմից աշխատանքների կատարման գրաֆիկով փոխանցվող օբյեկտների առանձին աշխատանքների, փուլերի, ծավալների, ժամկետների խախտման դեպքում կատարողը վճարում է պատվիրատուին տուգանք յուրաքանչյուր եռամսյակի արդյունքներով չկատարված աշխատանքների արժեքի մեկ տոկոսի չափով` հաշվի առնելով արժեզրկումը: 

7.4. Կատարողը պարտավոր է իր հաշվին (առանց լրացուցիչ վճարման) վերացնելու շահագործման հանձնված օբյեկտի շահագործման հանձնված օրվանից 2-ամսյա ժամկետում հայտնաբերված շինարարական թերությունները: 


                                                             8.  ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 


8.1. Պայմանագրի պայմանների փոփոխումը, լրացումը կամ դրա գործողության ժամկետը երկարացնելը և դադարեցումն իրականացվում է Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ, որը կհամարվի սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը: 

8.2. Պայմանագիրը կնքված է հայերեն, երկու օրինակներից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Պայմանագրի օրինակը տրվում է Պատվիրատուին, մեկը՝ Կատարողին։ Պայմանագրին կցված նախագիծը---------------------------------------------------------------------------- հանդիսանում է պայամանագրի անբաժանելի մասը

 

                        9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ


 ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պատվիրատու 

1. Կազմակերպության անվանում կամ ֆիզիկական անձի անուն, ազգանուն _________________________________________________________________________ Անձնագիր՝_____________________________________________________ Հասցե՝ ____________________________________________________________  ___________________________________________________________ ստորագրություն,

      

 Կատարող

Անուն, ազգանուն, _________________________________________________________________________ Անձնագիր՝_____________________________________________________ Հասցե՝ ____________________________________________________________  __________________________________________________________

 ստորագրություն, 

Բանկի անվանում՝ _______________ 

Հաշվեհամար՝ __________________