կառուցապատում, շինարարական աշխատանքներ, հարդարում

շինարարական ընկերության ծառայությունների առավելությունները.
1.հաստատուն բյուջե;
2.պաշտոնական պայմանագիր; 3.համապատասխան լիցենզիաների, թույլտվությունների, սեփական մեքենաների և սարքավորումների առկայություն:

ՄԵՆՔ իրականացնում ենք կառուցապատման և բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքներ՝ առանց ենթակապալարուի. Մենք օգտագործում ենք մեր սեփական շինարարական տեխնիկան, գործիքները, պրոֆեսիոնալ կաղապարները։ Շինարարական տեխնոլոգիաներին հարյուր տոկոսով հավատարմությունը, SNIP-ների, ԳՕՍՏ-երի համապատասխանությունը թույլ է տալիս մեզ տրամադրել 20 տարվա երաշխիք: Մենք պայմանագրում ժամկետներ ենք սահմանում և խստորեն պահպանում ենք դրանք։ Բոլոր գործընթացների իրավասու կազմակերպումն ու վերահսկողությունը հնարավորություն են տալիս տանը տուփ կառուցել մինչև 3 ամսում։ Իսկ 1 ամսվա ընթացքում կատարել ինժեներական աշխատանքներ և հարդարում։ շինարարական հրապարակում տեղադրում ենք վեբ-տեսախցիկներ, որպեսզի պատվիրատուն կարողանա հետևել աշխատանքի ընթացքին շաբաթը 7 օր 24 ժամ:
ինչպես նաև կատարում ենք բնակարանների առանձնատների կապիտալ վերանորոգում   
Պլանի նախնական կազմումը թույլ է տալիս մեր մասնագետներին ճիշտ հաշվարկել հիմնանորոգման արժեքը՝ համաձայն գնա ցուցակում նշված գների և խստորեն պահպանում ենք աշխատանքների կատարման ժամկետները:

կառուցապատում

շինարարական ընկերության ծառայությունների  առավելությունները.
1.հաստատուն բյուջե;
2.պաշտոնական պայմանագիր;
3.բարձրագույն մասնագիտացված կրթություն ունեցող շինարարների և վարպետների լրիվ դրույքով թիմ.
4.օբյեկտի առաքման ճշգրիտ ամսաթիվը.
5.բարձրորակ դիզայն ճարտարապետների և դիզայներների կողմից;
6.մինչև 20% շահույթով նյութերի գնում արտադրողների հետ ուղղակի պայմանագրերի միջոցով.
7.Շինհրապարակի առցանց հսկողություն 24/7:
8.համապատասխան լիցենզիաների, թույլտվությունների, սեփական մեքենաների և սարքավորումների առկայություն:
Մեր միջոցով դուք կարող եք էժան տուն կառուցել ենթապայմանագրի և վարձակալության լրիվ մերժման շնորհիվ:
Պայմանագրի կնքմամբ նախագծումն իրականացվում է անվճար


Շինարարության գործընթացը կարող է բարդ լինել և պահանջել տարբեր մասնագետների մասնակցություն ՝ ինժեներներից և ճարտարապետներից մինչև բանվորներ և արհեստավորներ: Շինարարների թիմը պետք է լինի լավ համաձայնեցված և ունենա բարձր որակավորում ' աշխատանքները բարձր մակարդակով կատարելու համար:

հեռ. +37444667282
ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Կառուցապատում, շինարարական աշխատանքներ, Ճարտարապետական նախագծում «Տուփի» - գինը 140 000 դրամ կամ 365 դոլար 1մ2։ Ներառում է

ԱՎԵԼԻՆ
վերանորոգման և հարդարման աշխատանքներ

վերանորոգման և հարդարման աշխատանքներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 1m2 /պոլի մակերեսով/ 80 000 դրամից կամ 205$ սկսած․ ներառյալ բոլոր նյութերը, դիզայն պրոյեկտ կատարում ենք անվճար կատարում ենք բնակարանների առանձնատների կապիտալ վերանորոգում որը ներառում է.

ԱՎԵԼԻՆ
Ճարտարապետն  նախագծում

Ճարտարապետն նախագծում

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ նախագծում, ինտերիերի ԴԻԶԱՅՆ, արժեքային հաշվարկ

ԱՎԵԼԻՆ
ինտերյերի դիզայն

ինտերյերի դիզայն

Կատարում ենք ինտերյեր և էքստերյերի դիզայն, բնակարաններ, առանձնատներ, օֆիսներ, 3D մոդելավորում Էսքիզային լուծումների անհատական մշակում. 1քմ - 1500 դրամից - 8000 դր ️ 1.Տրամադրվում են՝ բնակարանի հատակագիծը զոնավորմամբ և եռաչափ ֆոտոնկարներ. 2.Հատակագծի մշակում 3.Դիզայն 3D մոդելավորում 4.Ֆուլ Աշխատանքային գծագրեր 5.Նախահաշիվ 6.Հեղինակային հսկողություն

ԱՎԵԼԻՆ
  • Կառուցապատում

  • վերանորոգում և հարդարում

  • Ճարտարապետական նախագծում

  • ինտերյերի և էկստերյերի դիզայն,

*
*
  • Բաշինջաղյան փողոց 187/2, Ереван, Армения

Կառուցապատում, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Ճարտարապետական նախագծում, Ինտերյերի դիզայն։ Աշխատանքային նախագծերի պատրաստում և իրականացում, շինարարական աշխատանքներ


Пример тек

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

 ք. ____________________                                          «____»___________ 20___թ.  (կնքման վայրը) 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Իդեմս ________________________________________________________________________-ի (անուն, ազգանունը հայրանուն), մի կողմից (այսուհետ` «Պատվիրատու»), և

 ԿԱՏԱՐՈՂ՝ անձի անուն, ազգանունը ի դեմս _______________________________________________________________________-ի մյուս կողմից (այսուհետ` «Կատարող»), կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։ 


  •                                                     1   ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն պայմանագրով` Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի հանձնարարությամբ վերջինիս մատուցել սույն պայմանագրի 2.1 կետում նշված ծառայություններ (այսուհետ` «Ծառայություններ»), համաձայն նախագծի իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է պատշաճ կատարված լինելու դեպքում ընդունել ծառայությունների արդյունքը և վճարել այդ Ծառայությունների համար: 

 2.1 Սույն պայմանագրով Պատվիրատուին մատուցվելիք ծառայությունները ներառում են`

 1) Նախապատրաստական աշխատանքներ դիզայն պրոեկտի ստեղծում, պրոյեկտավորում, շինթույտվության վկայական,/հողային աշխատանքներ և այլն/ 

2) Բետոնե հիմնախարիսխի լիցքը 

3) Սյուների տեղադրումը 

4) Հեծանների տեղադրումը 

5) Կոպիտ հատակի շերտի կոնստրուկցիա և լիցքը 

6) Պատերի տեղադրումը/տուֆ երկու շարք/ 

7) Տանիքի տեղադրումը ջրահեռացման համակարգով /ըստ նախագծի/ 8) Միջնապատերի տեղադրումը ըստ նախագծի 

9) Հիմնական կոյուղագծի և ջրամատակարարման մոնտաժ 

10) Միջնահարկը և հարկի ծածկը՝ մոնոլիտ

 Բոլոր տիպի աշխատանքները և դրանց քանակը հիմնված են սույն Պայմանագրին կցված նախագծի վրա, բոլոր տիպի աշխատանքները կատարվում են կատարողի նյութերով, որը ներառված է պայմանագրի գնի մեջ։ 

Պատվիրատուն կարող է տրամադրել որոշ նյութեր, որոնց գինը նվազեցվում է պայմանագրի ընդհանուր գնից՝ դրանց արժեքներին համապատասխան։ Պատվիրատուն ապահովում է էլեկտրկանությամբ և ջրով 

Հողակտորի /հասցեն/ —————————————————————————————— —————————————————————————————————կառուցել բնակելի տուն համաձայն նախագծի------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2Սույն Պայմանագրին կցված նախագծին համապատասխան մատուցված Ծառայության ավարտը (օրենսդրությամբ նախատեսված թույլատրելի շեղումների հաշվառմամբ) հաստատվում է Կողմերի միջև ստորագրվող հանձնման-ընդունման ակտով: 

                  

                                3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 


3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի` 

3.2. Կատարողից պահանջել Ծառայությունները մատուցել Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում: 

3.3. Կատարողից պահանջել կատարելու Պայմանագրի 

2.1 կետով նախատեսված պարտականությունները: 

3.4. Պատվիրատուն պարտավոր է` 

3.5. Կատարողին տրամադրել /հատկացնել/ Ծառայությունների կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, փաստաթղթերը, օբյեկտները: 

3.6. Վճարել մատուցված Ծառայությունների գինը՝Պայմանագրի 6-րդ կետին համապատասխան:                                     4    Կատարողն իրավունք ունի`

 4.1. Պատվիրատուից պահանջել ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, տեղեկատվությունը և օբյեկտները: 

4.2. Իր կողմից մատուցած ծառայությունների համար ստանալ Պայմանագրին համապատասխան վարձատրություն՝ Պայմանագրի 6-րդ կետին համապատասխան: 


                                                                5. Կատարողը պարտավոր է`


 5.1. Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով, պայմանագրով որոշված ամբողջ ծավալով և ժամկետներում:      

5.2. Ծառայություններն ամբողջ ծավալով մատուցել Պայմանագրի ստորագրման օրվանից եռամսյա ժամկետում:      

5.3. Կատարած փաստացի ծախսերի վերաբերյալ Պատվիրատուին ըստ պահանջի ներկայացնել հավաստի տվյալներ (գնումների անդորրագրեր, Կատարողի կողմից Պատվիրատուին մատուցվող ծառայության շրջանակներում կատարված գնումները և դրանց չափը հավաստող այլ ապացույցներ և այլն): 

5.4. Ապահովել Պատվիրատուի կողմից տրամադրված և ծառայության կատարման ընթացքում ձեռք բերված փաստաթղթերի ու այլ նյութերի, ինչպես նաև իր օգտագործմանը հանձնված առարկաների պահպանվածությունը:                          

                               6.  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6.1. Ծառայությունների ընդհանուր գինը կազմում է ———————հազար ՀՀ դրամ/-—— ————————————————————————————————————————————— կամ համարժեք ամերիկյան դոլլար (ներառյալ` հարկերը և այլ պարտադիր վճարները), որը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և չափերով ենթակա է հարկման, ինչպես նաև այլ պարտադիր վճարների գծով նվազեցման, որոնք հաշվարկվում, պահվում և պետական բյուջե են փոխանցվում Կատարողի կողմից:    

6.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 2.1 կետում նշված ծառայության գինը վճարվում է պայմանագրի ստորագրման պահից կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով՝ Կատարողի նշած բանկային քարտի հաշվին փոխանցելու միջոցով՝ ներքոշարադրյալ հաջորդականությամբ՝ 

Փուլ առ փուլ 

Կախավճար30% ————————————————————————————————————պայմանագրի ստորագրման պահից 

Երկրորդ փուլ 30% ——————————————————————————————————— Շինարարական աշխատանքներ սկզբրց երկու շաբաթ հետո 

Երրորդ փուլ 30% ———————————————————————————————————

 Վերջնական վճարը10% ————————————————————————————————

 աշխատանքների կատարումը Պատվիրատուի կողմից ընդունելուց հետո 

                                   

                               7.  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 

  

 7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրելու պահիցև գործում է մինչև ____.____20___թ.: 

7.2 Պայմանագիրը կարող է ժամկետից շուտ լուծվել Պայմանագրով և օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով: Կատարված աշխատանքների վճարի ուշացման դեպքում պատվիրատուն վճարում է կատարողին տուգանք չվճարված գումարի 0,3 տոկոսի չափով` ուշացած յուրաքանչյուր օրվա համար: 

7.3 Կտարողի կողմից օբյեկտի շահագործման հանձնման պայմանագրով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում (հաշվի առնելով լրացուցիչ համաձայնագրով սահմանված ժամկետը) կատարողը վճարում է պատվիրատուին տուգանք պայմանագրային գնի 3 տոկոսի չափով` ուշացված յուրաքանչյուր ամսվա համար, սակայն պայմանագրային գնի 10 տոկոսից ոչ ավելի, Օբյեկտի շահագործման հանձնման ժամկետն երկու ամսից ավելի խախտելու դեպքում պատվիրատուն իրավասու է սահմանված կարգով որոշելու պայմանագրի լուծման հարցը: Կատարողի կողմից աշխատանքների կատարման գրաֆիկով փոխանցվող օբյեկտների առանձին աշխատանքների, փուլերի, ծավալների, ժամկետների խախտման դեպքում կատարողը վճարում է պատվիրատուին տուգանք յուրաքանչյուր եռամսյակի արդյունքներով չկատարված աշխատանքների արժեքի մեկ տոկոսի չափով` հաշվի առնելով արժեզրկումը: 

7.4. Կատարողը պարտավոր է իր հաշվին (առանց լրացուցիչ վճարման) վերացնելու շահագործման հանձնված օբյեկտի շահագործման հանձնված օրվանից 2-ամսյա ժամկետում հայտնաբերված շինարարական թերությունները: 


                                                             8.  ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 


8.1. Պայմանագրի պայմանների փոփոխումը, լրացումը կամ դրա գործողության ժամկետը երկարացնելը և դադարեցումն իրականացվում է Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ, որը կհամարվի սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը: 

8.2. Պայմանագիրը կնքված է հայերեն, երկու օրինակներից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Պայմանագրի օրինակը տրվում է Պատվիրատուին, մեկը՝ Կատարողին։ Պայմանագրին կցված նախագիծը---------------------------------------------------------------------------- հանդիսանում է պայամանագրի անբաժանելի մասը

 

                        9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ


 ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պատվիրատու 

1. Կազմակերպության անվանում կամ ֆիզիկական անձի անուն, ազգանուն _________________________________________________________________________ Անձնագիր՝_____________________________________________________ Հասցե՝ ____________________________________________________________  ___________________________________________________________ ստորագրություն,

      

 Կատարող

Անուն, ազգանուն, _________________________________________________________________________ Անձնագիր՝_____________________________________________________ Հասցե՝ ____________________________________________________________  __________________________________________________________

 ստորագրություն, 

Բանկի անվանում՝ _______________ 

Հաշվեհամար՝ __________________